31 فروردین 1400
google-photos

دسته‌بندی تصاویر بر اساس توضیحات، قابلیت جدید گوگل فوتوز

قابلیت جدید Documents مشابه قابلیت Stack گوگل که به تازگی به گوگل فوتوز اضافه شده است و این امکان را به ما می دهد که با […]